szkolenia dla budżetu

˱ Prawo Pracy 2021 – zmiany w praktyce

O szkoleniu

Wiedza

 • usystematyzowanie wiedzy nt. zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz obowiązków pracodawcy względem organów sprawujących kontrolę w tym zakresie

Umiejętności

 • prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej, a także dokumentacji związanej z rozliczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości oraz konieczności stosowania obowiązujących przepisów

Adresaci

 • osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na temat zmian w prawie pracy
 • osoby pracujące w działach personalnych
 • doświadczeni praktycy

Program szkolenia

I. Dokumentacja kadrowa w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO
na bazie najnowszych wyjaśnień Urzędu Ochrony Danych Osobowych

1. Zmiany w prawie pracy wynikające z przepisów o zmianie niektórych ustaw w związku zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO)

 • zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika
 • zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie , a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika
 • okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych i zasady ich przetwarzania
 • ograniczenie zakresu stosowania monitoringu oraz niezbędne uzgodnienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników
 • zasady przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrot

2. Pozyskiwanie danych osobowych w procesie rekrutacji

 • gromadzenie danych w procesie rekrutacji
 • warunki wyrażenia zgody w dokumentach rekrutacyjnych
 • żądanie danych osobowych w aktualnym stanie prawnym i planowane zmiany dot. tych danych
 • zakończenie procesu rekrutacji – co ze złożonymi aplikacjami
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji
 • jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników

3. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ZFŚS

 • ZFŚS a zmiana przepisów związana z wdrożeniem RODO – oświadczenia, zgody, przetwarzanie danych oraz przyznawanie pomocy i świadczeń z Funduszu
 • jakie dane można pozyskiwać w związku ze stosowaniem rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • czy potrzebna jest zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów
 • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 • stanowisko PUODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione
 • obowiązek informacyjny

II. Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej
1. akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D)
2. możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologiczny
3. poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe)
4. co obejmuje dokumentacja pracownicza w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
5. okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów

Doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej
1. zasady doręczania zawiadomienia o odbiorze dokumentacji pracowniczej
2. warunki niemożności odbioru zawiadomienia
3. wydanie dokumentacji pracowniczej również osobom upoważniony
4. zasady odbioru dokumentacji pracowniczej

Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
1. dokumentacja przechowywana w postaci papierowej i elektronicznej
2. wniosek i termin na wydanie dokumentacji
3. wniosek w aktach osobowych

III. Zmiany przepisów ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Obowiązki pracodawcy
zmiany w ustawie Kodeks Pracy

1. prowadzenie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej
2. zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej
3. odróżnienie „formy elektronicznej” od „postaci elektronicznej” dokumentu
4. nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej
5. nowe obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy
6. obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji
7. ponowne zatrudnienie pracownika a dokumentacja pracownicza
8. obowiązek niszczenia dokumentacji pracowniczej
9. obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników i byłych pracowników w związku ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej

Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia
zmiany w ustawie Kodeks Pracy
1. formy wypłaty wynagrodzenia
2. procedura postępowania pracodawcy wprowadzającego nowe przepisy dotyczące bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia

IV. Obowiązujące od 8 marca 2020 zmiany dot. badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) oraz szkoleń BHP pracowników

1. Zawieszenie stosowania niektórych przepisów kodeksu pracy dot. badań profilaktycznych

2. Rodzaje badań wykonywanych czasowo przez lekarzy nie posiadających uprawnień z zakresu medycyny pracy

3. Okresy ważności badań profilaktycznych w związku w wejściem w życie przepisów związanych z przeciwdziałaniem  COVID

 • w czasie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
 • po odwołaniu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

4. Przechowywanie orzeczeń lekarskich wydanych pracownikom przez lekarzy nie posiadających uprawnień z zakresu medycyny pracy

5. Szkolenia BHP w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii oraz po ich odwołaniu

 • dopuszczenie przeprowadzania niektórych szkoleń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • instruktaż stanowiskowy w świetle nowych przepisów, w tym stanowiska na których nie jest dopuszczalne prowadzenie ww. instruktażu w sposób zdalny

6. Przedłużenie okresów ważności niektórych szkoleń BHP – w czasie zagrożenia COVID oraz na czas po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii

V. Pozostałe zmiany

1. Zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 oraz odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków

 • zasady dopuszczalności potrąceń z wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych – nowe granice i kwoty wolne od potrąceń
 • dokonywanie potrąceń z diet przysługujących z tytułu podróży służbowych
 • podniesienie wysokości grzywny wymierzonej przez komornika pracodawcy
 • sankcje dla pracodawców za nielegalne zatrudnianie pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi

2. Zmiany Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących zagadnienia związane z prawem pracy wynikające z ustawy z dn. 16 maja 2019 o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 1043) obowiązujące od 7 września 2019

 • otwarty katalog przyczyn dyskryminacji
 • uprawnienia pracowników – innych członków najbliższej rodziny, korzystających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego (ochrona trwałości stosunku pracy i inne uprawnienia)
 • wzmocnienie ochrony przedemerytalnej pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas określony
 • rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do żądania odszkodowania z tytułu mobbingu
 • zmiany dotyczące wydawania świadectwa pracy (terminy wydawania i wnoszenie środków odwoławczych)
 • zmiana kodeksu pracy, w zakresie terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter